OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 19 - 1929

Kungörelse

angående överåriga depositioner.

Uti Västerbottens läns landskontor hava under följande tider deponerats
nedanstående belopp, nämligen:

den 1 augusti 1918: av t. f. landssekreteraren E. Emilén jämlikt 15 $ uti
utsökningslagen nedsatt belopp för den 30 juli 1918 exekutivt försålda hem¬
manet 5/640 mantal Löfsjö n:r 1 i Dorotea socken, varav återstår etthundra¬
sjuttioen kronor, 31 öre, och

den 31 december 1918: av landsfiskalen Ivar Rönnberg enligt Kungl.
Maj:ts befallningshavandes utslag den 4 maj 1918 (U. D. 87 1916) nedsatt
belopp, varav återstår 8 öre.

Då dess depositioner innestått över 10 år, bliva desamma jämlikt bestäm¬
melserna i Kungl. Statskontorets cirkulär den 29 oktober 1928 härigenom upp¬
sagda till återlyftning, åliggande det den, som vill lyfta berörda belopp, att in¬
om natt och år härefter hos Kungl. Maj:ts befallningshavande i Västerbottens
län anmäla sig och behörigen styrka sin rätt till medlen, vilka, i fall detta fö¬
EE ej hörsammas, komma att efter nämnda tids förlopp omföras till
statsmedel.

Umeå i landskontoret den 20 juni 1929.
På Länsstyrelsens vägnar:
ELOF HUSS: GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri