OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 18 - 1929

N:r. 18. Ang. uppbörd av progressivskattens utjämningsandel.

Genom kungörelse den 6 juni 1929 (Sv. förf.-saml. n:r 119) har Kungl.
Maj:t förordnat, att av den kommunala progressivskattens utjämningsandel
för år 1928 skola år 1929 uttagas 85 procent. Jämlikt kungl. kungörelsen den
8 december 1922 (Sv. förf.-saml. n:r 581) angående uppbörd samt redovis¬
ning av utjämningsandel av kommunal progressivskatt m. m. skall uppbörd av
skatteutjämningsmedel verkställas mellan den 20 juni och den 153 oktober 1929
å kommunal uppbördsstämma eller om stämma för uppbörd av övriga kommu¬
nala utskylder under sagda tid ej hålles eller hinder för uppbördens verkstäl¬
lande å sådan stämma möter, å särskild uppbördsstämma.

Vederbörande kommuner anmodas att skyndsarnt hit insända uppgift om
dag för uppbördsstämma för skatteutjämningsmedlen samt att i övrigt för re¬
dovisningen av inflytande medel ställa sig till efterrättelse gällande föreskrif¬
tér:

Umeå i landskontoret den 19 juni 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
ALLAN RIETZ. GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri