OCR Output

2 1929 DEN 12 JUNI. N:r 17

i fråga om taxering för inkomst eller förmögenhet:

av skattskyldig, såvitt honom rörer,

av vederbörande kommun, såvitt angår taxering till kommunal inkomst¬
skatt, kommunal progressivskatt och, i samband med besvär rörande taxe¬
ring till sistnämnda skatt, statlig inkomst- och förmögenhetsskatt samt

av vederbörande municipalsamhälle, vägstyrelse och landsting, såvitt an¬
går taxering till kommunal inkomstskatt;

i fråga om taxering jör avverkat virke:

av skattskyldig, såvitt honom rörer,

av vederbörande kommun

samt av vederbörande skogsvårdsstyrelse eller, såvitt angår virke, för vilket
skogsvårdsavgift enligt vad därom är särskilt stadgat skall ingå till domänsty¬
relsen, vederbörande överjägmästare.

Besvären skola skriftligen avfattade och ställda till länsprövningsnämn¬
den ingivas till länsstyrelsen före klockan 12 på dagen den 15 juli 1929.

Har skattskyldig haft förvärvskälla, som enligt kommunalskattelagens
bestämmelser om beskattningsort är att hänföra till två eller flera prövnings¬
distrikt, skola besvär, försåvitt de avse den skattskyldiges taxering för inkomst
eller förmögenhet i den kommun, där han taxerats eller bort taxeras till statlig
inkomst- och förmögenhetsskatt eller i sådan annan kommun, dit förvärvskäl¬
lan är att hänföra, skriftligen avfattade ingivas till länsstyrelsen i något av de
län, där sagda kommuner äro belägna. Dessa besvär skola ingivas, därest
Stockholm är en av de kommuner, där taxering ägt rum eller bort äga rum, före
klockan tolv på dagen den 31 augusti 1929 och eliest före klockan tolv på da¬
gen den 15 juli 1929.

Besvärsrätt liksom för ägare eller därmed likställd innehavare av fastig¬
het tillkommer jämväl annan, som uppförts eller bort uppföras såsom skatt¬
skyldig för fastighet, så ock arrendator, vilken jämlikt avtal, ingånget efter
kommunalskattelagens ikraftträdande, gentemot ägaren eller innehavaren har
att ansvara för fastighetsskatt, som belöper å den arrenderade fastigheten.

Angående församlings och skoldistrikts besvärsrätt stadgas i 131 & taxe¬
ringsförordningen.

Besvär må jämte tillhörande handlingar, under iakttagande av stadgad
tid och ordning på klagandens eget äventyr i betalt brev med allmänna posten
insändas till vederbörande myndighet.

Ändring i taxeringsnämndens beslut enligt 14 8 i lagen om allmän pen¬
sionsförsäkring den 30 juni 1913, må, där fråga ej gäller tillämpning av be¬
stämmelserna i 1 eller 5 8 av samma lag, av enskild sakägare ävensom av
kommun samt av de i 27 $ samma lag omförmälda ombud sökas genom be¬
svär inom tid och i den ordning, som angående besvär mot taxeringsnämnds
beslut är stadgat.

Umeå i landskontoret den 12 juni 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
ALLAN RIETZ.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri