OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET ju
SERIEN A. N:r 17 - 1929

N:r 17. Ang. ledamöter och suppleanter i 1929 års länsprövnings¬
nämnd.
Uppläses i länets kyrkor.

Till vederbörandes kännedom och efterrättelse tillkännagives härmed, att
Kungl. Maj:ts befallningshavande till ledamöter och suppleanter i 1929 års
ordinarie länsprövningsnämnd utsett nedannämnda personer,

ledamöter:

vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umeå;
landsfiskalen A. Wallgren, Skellefteå;

disponenten Victor Fr. Ernberg, Olofsfors, Nordmaling;
skiftesgodemannen Erik Olofsson, Röbäck, Umeå;
länsjägmästaren K. E. Kallin, Umeå;
landstingsmannen Alfr. Kriström, Holmsund;
nämndemannen P. A. Nygren, Tegsnäset, Bjurforsfallet;
låndstingsmannen Nils Brännström, Ljusvattnet;

f. riksdagsmannen Ludv. Brännström, Skellefteå;
kommunalkamreraren C. Lindmark, Drängsmarkby;
kommunalnämndsordf. Erust Renström, Malåträsk;
hemmansägaren Oskar Johansson, Alsmark, Ulvaskog;
landstingsmannen Uddo R. Jacobson, Vilhelmina;
arbetaren J. E. Fanberg, Storuman;

hemmansägaren Nils O. Hjukström, Lomselenäs;

suppleanter:
översten Hj. Grafström, Umeå;
kommunalfullmäktiges ordf. K. A. Johansson, Vännäs;
häradshövdingen R. Seldén, Ånäset;
nämndemannen Nils Karlsson, Tavelsjö;
lokeldaren Oscar Dahlqvist, Skellefteå;
landstingsmannen A. Grenholm, Södra Stortjärn, Överklinten;
handlanden A. Domeij, Fredrika;
kronoåbon Ernst Johansson, Björkfors, Hemmavan.

Kungörelse angående tid för länsprövningsnämndens sammanträde kom¬
mer framdeles att utfärdas.

Jämlikt föreskrift kungöres till vederbörandes ledning och efterrättelse
följande bestämmelser i taxeringsförordningen.

Besvär över beslut av taxeringsnämnd må anföras

i fråga om taxering av fastighet:
av ägare eller därmed likställd innehavare av fastighet, såvitt fastigheten
rörer,
ä samt av vederbörande kommun, municipalsamhälle, vägstyrelse och lands¬
Ing;