OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 16 - 1929

N:r 16. Angående förordnad syneman.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att Kungl. Maj:ts befallnings¬
havande förordnat agronomen Sigurd Lestadius, Stensele, att, jämte förut ut¬
sedda personer, tills vidare vara sådan syneman, som omförmäles uti 42 8 i
lagen den 22 juni 1921 om ströängars indragande till kronan.

Umeå i landskontoret den 1 maj 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
AXEL RUDBERG.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri