OCR Output

Uppläses i Stensele och Tärna församlingars kyrkor.

N:r 15. Ang. förordnande av ledamöter i vissa taxeringsnämnder
inom länet.

På därom gjorda framställningar har Kungl. Maj:ts befallningshavande

dels beviljat e. jägmästaren O. G. Forslund i Stensele ledighet under ti¬
den den 12—den 20 april 1929 från uppdraget att vara ledamot i Stensele soc¬
kens taxeringsnämnd samt förordnat jägmästaren A. Hamre i Stensele att un¬
der nämnda tid vara ledamot i samma taxeringsnämnd;

dels beviljat provinsialläkaren E. A. Ekholm Tärnaby ledighet tillsvidare
från och med den 11 april 1929 från uppdraget att vara ledamot i Tärna soc¬
kens taxeringsnämnd samt förordnat nämndemannen G. A. Dahlberg i Gran¬
ås, Tärnaby, att under nämnda tid vara ledamot i samma taxeringsnämnd.

Umeå i landskontoret den 11 april 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
BERT ÖHMAN. GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri