OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 14 - 1929

N:r 14. Angående kommunalmyndigheternas rapportering vid 1929¬
30 års dyrortsgruppering.

Till allmän kännedom intages härmed följande:

Kungl. Maj:t har uppdragit åt K. Socialstyrelsen att verkställa en förny¬
ad allmän dyrortsgruppering och i utfärdad kungörelse ålagt kommunal-, mu¬
nicipal- och köpingsnämnder samt drätselkamrarna i städerna att på sätt och
i de avseenden, som socialstyrelsen bestämmer inhämta och till styrelsen med¬
dela uppgifter om levnadskostnaderna å resp. orter.

I anledning härav har socialstyrelsen anmodat sagda kommunala myn¬
digheter att enligt särskilt frågeformulär, som från styrelsen tillställts dem,
inhämta vissa prisuppgifter m. m. avseende förhållandena dels i mitten av
april och dels i mitten av oktober innevarande år.

Ifrågavarande dyrortsgruppering är av avsevärd ekonomisk betydelse för
stat, kommuner och enskilda. På resultatet av densamma beror nämligen såväl
avvägningen i de särskilda orterna av de skattefria avdragens storlek beträf¬
fande både stats- och kommunala skatter som ock anpassningen av löneförmå¬
nerna för flertalet av statens befattningshavare efter resp. orters dyrortsförhål¬
landen. Härvid kan det för vissa personer och grupper inom samhället med¬
föra fördel, att en ort blir placerad i så hög dyrortsgrupp som möjligt, för an¬
dra åter motsatsen.

Det är sålunda av stor vikt, att de prisuppgifter, som skola läggas till
grund för grupperingen, giva en fullt riktig och opartisk bild av prisförhållan¬
dena å de olika orterna. De kommunala myndigheterna böra därför uppmärk¬
samma betydelsen av att rapporteringen verkställes i noggrann överensstäm¬
melse med erhållna meddelanden och de anvisningar, som återfinnas å social¬
styrelsens frågeformulär, samt med punktligt iakttagande av de fastställda ti¬
derna för uppgifternas inhämtande och insändande till socialstyrelsen.

Umeå i landskontoret den 6 april 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
A. RIETZ.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri