OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 13 - 1929

Uppläses i Lycksele tingslags kyrkor emot bevis, som
införväntas till landskontoret.

N:r 13. Angående åboledigt krononyhemman i Tärna socken.

Efter vederbörlig anmälan därom, att kronoåbon Johan August Östergren,
vilken genom Kungl. Maj:ts befallningshavandes utslag den 17 januari 1924
erhållit införsel uti 3/64 mantal litt. Aa N:r 1 Löflund i Tärna socken, avlidit
den 8 januari 1929 utan att efterlämna änka eller bröstarvingar, så varder
med stöd av bestämmelserna i 3 mom. av Kungl. Kammarkollegii kungörelse
den 29 februari 1808 härigenom tillkännagivet, att ifrågavarande krononyhem¬
mansdel, 3/64 mantal litt. Aa N:r 1 Löflund i Tärna socken, kommer att med
åbo besättas och att den eller de, som tro sig rätt därtill äga, böra inom natt
och år efter denna kungörelses uppläsande i Lycksele tingslags kyrkor sig an¬
mäla hos Kungl. Maj:ts befallningshavande, som därefter förordnar, vilken
till åbo må antagas.

Umeå i landskontoret den 4 april 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
BERT ÖHMAN.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri