OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 12 - 1929

N:r 12. Förordnande av ordförande och suppleant i pensionsnämnd.

Sedan ordföranden i pensionsnämnden för Bygdeå sockens södra pen¬
sionsdistrikt, f. folkskolinspektören P. O. Lundkvist i Bygdeå, avlidit, har
Kungl. Maj:ts befallningshavande denna dag förordnat kantorn G. A. Lund¬
qvist i Bygdeå och nämndemannen J. Bäckström i Bliska, Djäkneboda, att in¬
till utgången av år 1929 vara, Lundqvist ordförande och Bäckström suppleant
för ordföranden i samma pensionsnämnd.

Umeå i landskontoret den 28 mars 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
A. RIETZ.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri