OCR Output

Uppläses i Lycksele församlings kyrka.

N:r 11. Ang. fastighetsregister för Lycksele köping.

Jämlikt föreskrift i 1 kap. 9 8 av kungl. förordningen den 12 maj 1917
med föreskrifter om fastighetsregister för stad kungöres härmed att, sedan ve¬
derbörande förrättningsman upprättat registerkarta över Lycksele köping med
tillhörande förteckningar och handlingar, fastighetsägare, inteckningshavare
och andra, som hava något att erinra beträffande förteckningen över tomterna
enligt formulär 10, ägoförteckningar, tomtbildningslängden, förslaget till fas¬
tighetsindelning eller registerkartan, så ock en var, som önskar få särskilt namn
fastställt å honom tillhörig stadsäga eller tomt i villakvarter, hava att hos
Kungl. Maj:ts befallningshavande inom trettio dagar från denna dag i ärendet
göra skriftlig framställning.

Samtliga handlingar i ärendet finnas under berörda tid tillgängliga hos
landsfiskalen i Lycksele södra distrikt, Lycksele.

Umeå i landskontoret den 26 mars 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
ELOF TIUSS: G. WIK.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri