OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 10 - 1929

Uppläses i samtliga kyrkor i länets lappmark.

N:r 10. Angående ändring av vid tilläggsavvittring upprättad odlingsplan.

Till allmän kännedom intages härmed följande:

”Gustaf etc. Vår ynnest etc. Med anledning av en utav länsstyrelsen i Väs¬
terbottens län i skrivelse den 15 november 1928 gjord framställning, varöver
infordrade utlåtanden avgivits den 21 december 1928 av lantmäteristyrelsen,
den 11 januari 1929 av lantbruksstyrelsen och den 31 i samma januari av stats¬
kontoret, finner Kungl. Maj:t gott medgiva länsstyrelsen rätt att, när synner¬
liga skäl därtill föreligga, på framställning av vederbörande fastighetsägare
föreskriva ändring med avseende å vid tilläggsavvittring upprättad odlings¬
plan, som avser område inom vederbörande fastighets ägoområde och som
blivit genom laga kraft ägande utslag fastställd, dock att ändringen icke må in¬
nebära sänkning av odlingsområdets förmåga att lämna avkastning eller od¬
lingsområdets förläggande utanför fastighetens ägoområde.

Kungl. Maj:t anbefaller länsstyrelsen i Västerbottens län att till vederbö¬
An underrättelse i laga ordning kungöra vad sålunda av Kungl. Maj:t be¬
slutats.

Stockholms slott den 15 februari 1929.

Under Hans Maj:ts Min allernådigste Konungs och Herres frånvaro:

GUSTAF ADOLF
IJ.B. Johansson.”
Umeå i landskontoret den 1 mars 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
BERT ÖHMAN.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri