OCR Output

N:r 8. Angående förordnade synemän.

Till allmän kännedom kungöres härmed, att Kungl. Maj:ts befallnings¬
havande förordnat nedan angivna personer att tills vidare vara sådana syne¬
män, som omförmälas uti 42 8 i lagen den 22 juni 1921 om ströängars indra¬
gande till kronan:

inom Malå socken:

Nämndemannen Helmer Bergström, Malåträsk.
Skiftesgodemännen P. A. Renström, Fårträsk, Malåträsk, och
Per Hugo Fredriksson, Näsberg, Malåträsk.

inom Sorsele socken:
Nämndemannen N. I. Johansson, Råppstockheden, Sappetsele.
Skiftesgodemannen N. O. Hjukström, Lomsele, Lomselenäs.
Umeå i landskontoret den 20 februari 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
BERT ÖHMAN.

N:r 9. Förordnande av ledamot i taxeringsn mnd.

Sedan f. riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö, på grund av sjukdom erhållit
befrielse från uppdraget att vara ledamot i taxeringsnämnden för Umeå soc¬
kens norra taxeringsdistrikt, har Kungl. Maj:ts befallningshavande denna dag
förordnat nämndemannen Nils Karlsson, Tavelsjö, att vara ledamot i samma
taxeringsnämnd för år 1929.

Umeå i landskontoret den 21 februari 1929.

NILS G. RINGSTRAND.
ALLAN RIETZ.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri