OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 6 - 1929

N:r 6. Förordnande av fiskarförsäkringsombud.

Till allmän kännedom kungöres härigenom, att Riksförsäkringsanstalten
den 11 februari 1929 förordnat kommunalnämndsordföranden Frans Petters¬
son, Holmön, fiskaren Karl Wallström, Båtvik, Byske, fiskaren Gustaf Ad. Hed¬
lund, Kallholmen, nämndemannen Johan Bäckström, Bliska, Ratan, samt
fiskaren Algot Häggström, Jernäs, Nordmaling, att vara Riksförsäkringsan¬
staltens ombud för den av staten anordnade olycksfallsförsäkringen för fiskare.

Samtidigt har Riksförsäkringsanstalten beviljat entledigande för följande
ombud, nämligen handlanden Hilmer Forsberg, Jernäs, Nordmaling, och
hemmansägaren J. A. Nilsson, Näs, Bygdeå.

Umeå i landskontoret den 14 februari 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
ELOF HUSS: ELIS ALMGREN

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri