OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA. N:r 5:+ 1929

N:r 5. Förordnande av ledamot i taxeringsnämnd.

På därom gjord framställning har Kungl. Maj:ts befallningshavande ent¬
ledigat jägmästaren Aug. Skoog, Storuman, från uppdraget att vara ledamot
i Stensele sockens taxeringsnämnd för år 1929 samt förordnat e. jägmästaren
O. G. Forslund, Stensele, att vara ledamot i samma taxeringsnämnd för år
1929.

Umeå i landskontoret den 8 februari 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
ELOF HUSS, ELIS ALMGREN.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri