OCR Output

N:r 4. Förordnande av ledamot i taxeringsnämnd.

På därom gjord framställning har Kungl. Maj:ts befallningshavande ent¬
ledigat kronojägaren J. W. Nilsson i Hällnäs från uppdraget att vara ledamot
i taxeringsnämnden för Degerfors sockens norra taxeringsdistrikt under år
1929 samt förordnat disponenten B. Bredenberg, Hällnäs, att vara ledamot i
samma taxeringsnämnd.

Umeå i landskontoret den 7 februari 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
ALLAN RIETZ. ELTS ALMGREN:

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri