OCR Output

Uppläses i Tärna sockens kyrka.

N:r 3. Förordnande av ordförande och suppleant i pensionsnämnd.

Sedan kyrkoherden J. N&selius och fru Henny Ne&selius, Tärnaby, på
därom gjorda framställningar erhållit befrielse från uppdragen att vara res¬
pektive ordförande och suppleant i pensionsnämnden för Tärna sockens pen¬
sionsdistrikt, har Kungl. Maj:ts befallningshavande denna dag förordnat hem¬
mansägaren J. M. Berglund och kommunalnämndsordföranden Ernst Jo¬
hansson, båda i Hemavan, att intill utgången av år 1929 vara, Berglund ord¬
förande i pensionsnämnden för Tärna sockens pensionsdistrikt samt Johans¬
son suppleant för ordföranden i samma pensionsnämnd.

Umeå i landskontoret den 24 januari 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
ELOF HUSS. GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri