OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÄNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN A. N:r 2- 1929.

Uppläses i Bureå sockens kyrka.

N:r 2. Förordnande av ledamot i taxeringsnämnd.

Till allmän kännedom kungöres härmed att Kungl. Maj:ts befallnings¬
havande denna dag förordnat landstingsmannen Gust. Karlsson, Hjoggböle,
att vara ledamot i taxeringsnämnden för Bureå socken år 1929 i stället för kas¬
sören O. Wikner, Bureå, som avlidit.

Umeå i landskontoret den 16 januari 1929.

På Länsstyrelsens vägnar:
ALLAN RIETZ. GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri