OCR Output

VÄSTERBOTTENS LÅNS

ALLMÄNNA KUNGÖRELSER

LANDSKONTORET
SERIEN AA, Nit -11029,

Uppläses i Åsele församlings kyrka.

Kungörelse.

Sedan landsfiskalen J. Magnusson i Åsele på därom gjord framställning Ang. för¬
erhållit befrielse från uppdraget att vara ordförande i Åsele sockens taxerings- ordnande av
nämnd, har Kungl. Maj:ts befallningshavande denna dag förordnat kronojä- SE Sd
garen E. R. F. Öhman, Söråsele, att vara ordförande samt kommunalkamrera- ””' Å. Ng
ren J. P. Grenholm, Åsele, att vara ledamot i samma taxeringsnämnd för år AREA

sockens
1929. taxerings¬
Umeå i landskontoret den 2 januari 1929. nämnd.
På Länsstyrelsens vägnar:
ALLAN RIETZ. GUSTAF HULTMAN.

Umeå 1929. A.-B. Nyheternas tryckeri