OCR Output

8'
Reseunderstöd: föreskrifter rörande villkoren för erhållande av reseunderstöd

for lantbrukets studerande: A n:r 152.

Rikets allmanna kartverk: anskaffande av kvarter m. m. åt vederborande i och
för kartrevidering: A n:r 53.

Ryttare—, soldat— och batsmanstorp: befrielse från inteckning i stamhemmanet:
A ni:ris 123 och 197.

S.

Sjuktransportautomobiler: föreskrifter rörande användningen av: A n:r 46.

Skellefteå stad: fastställda ordningsföreskrifter för torghandeln i: B n:r 15,
fastställt reglemente for automobildrosckvasendet i: B n:r 16.
B n:t 10.

Skiftesgodemän: utsedda gode män enligt lagen om delning av jord på landet:
A ncr 77.

Stadsbudsväsendet: reglemente angående stadsbudsväsendet i Skelleftea och
stadsbudstaxa: B n:r 1.

Stadsplan: se Boliden.
Standskogslikvid: B n:ris 61, 75 och 76.
Stämningsgivare: förordnade: A n:ris 9 och 81.

X,

Taxa å färjavgifter: se Öhrviken.
Timmer: tillvarataget: B n:ris 23 och 159.

Tingsavslutning: A n:ris 52, 113—117, 127, 162, 165, 170, 173, 174, 178 och
186. '

Tingsterminer: under år 1930: A n:r 160.

Tobaksrökning: förbud mot obehörigt beträdande av samt tobaksrökning å
lägenheterna Kallskäret och Granaholmen i Nordmalings socken: B n:r
125.

Tullstation: Andring av namn & tullstationen i Tärna kommun: A n:r 122.
Tysk vicekonsul: erkännande av tysk vicekonsul i Umeå: A n:r 128.

U,.

Umeå stad: faststalld ändring i den för Umeå stad gällande brandordning: B
n:r 14, tillämpning av hälsovårdsstadgans föreskrifter för stad inom vissa
utom stadsplanen belägna områden: B n:r 80, fastställda ändringar i den
for Umeå stad gallande brandordning: B n:r 95.

V.

Valdistrikt: ändring i den för Vilheimina kommun bestämda indelning i val—