OCR Output

Alfabetiskt sakregister

till Västerbottens läns allmänna kungörelser
år 1929.

Landskansliet.

A.

Alkoholhaltiga preparat: särskilda föreskrifter rorande handeln med: A n:r 69.

Allman efterlysning: utfärdad: A n:ris 3, 12—16, 55—56, 65, 66, 73, 74, 89,
109, 111, 120, 129, 135, 140, 145, 146, 154, 155, 161 och 196, återkal—
lad: A n:sfis 92,.148, 153 och 156.

Ankringsforbud: B n:r 90.
Automobildroskvasendet: se Skellefteå stad.

Automobiltrafik: forbud mot: A n:ris 67, 68, 79, 85, 88, 90, 91, 94, 106, 110,
159, 163 och 175, upphävt förbud mot: A n:ris 30, 95, 96, 98, 99, 104,
107, 108, 166, 181 och 182, trafiken med motorfordon å allmänna vä—
gar inom länet: A n:r 59, tillfalle att avgiva yttrande över förslag till för—
ordning om motorfordon m. m. A n:r 144, upplatande av vag for auto—
mobiltrafik: A n:r 188.

Avdikningslånefond: beviljat låneunderstöd från: A n:r 6.

B.
Bevakning vid järnvägsövergång: se Myrheden.
Boliden: faststallelse av stadsplan för Bolidens gruvsamhälle: A n:r 139.

Brandforsakringsbolag: utsedd ordförande och vice ordförande i länets ömse—
sidiga: B n:r 37, utskrivande av bidrag från försäkringshavare i länets om—
sesidiga: B n:r 38, kallelse till bolagsstämma med delägarna i länets öm—
sesidiga: B n:r 73, styrelse— och revisionsberättelse för länets ömsesidiga:
B n:r 74.

Brandordning: se [Jmeå stad.

Bro: avstängning av bron över Skellefteå älv vid Krångfors: A n:r 131.

D.

Djurtransporter: särskilda föreskrifter beträffande yrkesmässig befordran av le—
vande djur medelst automobil: A n:r 184.