OCR Output

1928 den 13 december. N:r 34.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. A Landskontoret 1928

Upplases i Nordmalings och Bjurholms
tingslags kyrkor emot bevis, som införvän—
tas till landskontoret.

N:r 34. Ang. åbole—

digt krono—
Efter vederbörlig anmälan därom, att kronoåbon Efraim Norberg, vilken nyhemman i

genom Kungl. Maj:ts befallningshavandes utslag den 14 maj 1879 erhållit in—
försel uti krononyhemmanet 1/16 mantal Viänget n:r 1 eller Änäset i Bjur—
holms socken, avlidit, utan att efterlämna änka och bröstarvingar, som anmält
sig ämna övertaga värdskapet, så varder med stöd av bestämmelserna i 3 mom.
av Kungl. Kammarkollegii kungörelse den 29 februari 1808 härigenom tillkän—
nagivet, att ifrågavarande krononyhemman kommer att med åbo besättas och
att den eller de, som tro sig rätt därtill äga, böra inom natt och år efter denna
kungörelses uppläsande i Nordmalings och Bjurholms tingslags kyrkor sig an—

mäla hos Kungl. Maj:ts befallningshavande, som därefter förordnar, vilken till
abo ma antagas.

Bjurhotlms
socken.

Umeå i landskontoret den 13 december 1928.

NILS G. RINGSTRAND.
Elof Huss.

bmeåléZS — Larsson & C:os Tr'yc—kyé_ri