OCR Output

1928 den 12 december. N:r 33.

LANSKUNGORELSER.

V asterbottens lan.

Ser. A Landskontoret 1928

N:r 33. Angaende
forordnande
Till allmän kännedom kungöres härmed att Kungl. Maj:ts befalinings—av ordföran—
havande förordnat komministern Johan Albert Lindahl, Lycksele, och folkskol—de och supp—
läraren Emil Valdemar Nilsson, Lycksele, att från och med den 1 januari 19291eant i Lyck—
till och med utgången av samma år vara, Lindahl ordförande och Nilsson supp—sele köpings
ieant i pensionsnämnden för Lycksele köpings pensionsdistrikt. pensions—

Umeå i landskontoret den 12 december 1928. nämnd.

NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.