OCR Output

1928 den 12 december. N:r 32.

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens län.

_ Ser. A Landskontoret 3 1928

Ang. sär—

skilda pröv—
För prövning av föreliggande, enligt 50 $ av gällande taxeringsförordning ningsnämn—
anförda besvär rörande dubbeltaxering m. m. sammanträder särskilda pröv— dens sam—

ningsnämnden för länet å länsstyrelsens sessionsrum torsdagen den 20 decem— mantrade.
ber 1928 klockan 10,30 f. m.

Av prövningsnämnden utsedda ledamöter och suppleanter äro:

Ledamöter :

Vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umea;
f. Riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö, Västerhiske;
Kommunalkamreraren Carl Lindmark, Drängsmarkby.

Suppleanter :

Kommunalfullmäktiges ordförande Alfr. Kriström, Holmsund;
Landstingsmannen Nils Brännström, Burträsk.

Varder ledamot i provningsnamnden genom laga forfall hindrad att till—
städeskomma, bör anmälan därom ofördröjligen insändas till länsstyrelsen för
att suppleant ma kiinna inkallas.

Umeå i landskontoret den 12 december 1928.

/

NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

X

Umeå 1928 — Larsson & C:s Tryckeri