OCR Output

1928 den 22 november. N:r 30.
>> 18 —

tillämpning; dock må böterna bestämmas till hogst hälften av vad ovan sigs, _
men likväl ej lägre än tjugufem kronor. *

8) Straff för förseelse, varom här ovan sägs, inträder icke, därest den
skyldige, innan vederbörande taxeringsnämnd avslutat sitt arbete, av egen
drift beriktigat det oriktiga meddelandet.

Umeå i landskontoret den 22 november 1928.
i NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz. ri

""""""""""""" Gimeå 1928 — Larsson & Cios Trycken — / ((