OCR Output

1928 den 22 november. N:r 30.
& 1T —

2) Hörsammas ej anmaning att inkomma med virkesdeklaration, son:
bort avgivas på grund av 43 § 1 mom., vare den forsumlige forfallen till boter,
motsvarande tjugu öre för varje etthundra kronor av det rotvärde, som åsättes
det avverkade virket, dock minst tio kronor.

Har den, som först efter anmaning enligt 43 $ 2 mom. är pliktig avgiva
virkesdeklaration, underlåtit att horsamma sådan anmaning och underlåter
han jämväl att hörsamma förnyad anmaning, vare han förfallen till enahanda
bötesstraff. '

3) Har skattskyldig, som i 36 § 1 mom. tredje stycket omförmäles och
som vid avlämnande av självdeklaration begagnar i nämnda stycke medgivet
anstånd, underlåtit att inom föreskriven tid göra behörig anmälan om anstån—
dets begagnande, eller har delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag,
eller rederi, som vid avlämnande av självdeklaration med stöd av 36 $ 1 mom.
femte stycket begagnar liknande anstand, underlatit att inom foreskriven tid
göra behörig anmälan om anståndets begagnande, straffas med böter, tio
kronor. Lag samma vare, där skattskyldig, som i 36 $ 1 mom. tredje stycket
omförmäles, eller delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag eller re—
deri vid avlämnande av virkesdeklaration begagnar liknande anstånd, men un—
derlåtit _ att inom föreskriven tid göra behörig anmälan om anståndets be—
gagnande.

4) Straff för förseelse, varom i denna paragraf sägs, inträder icke, där
den försumlige visar giltig ursäkt för sin underlåtenhet.

5) Har någon i självdekiaration eller annan uppgift eller upplysning,
som av honom avgivits till ledning vid taxering för inkomst eller förmögenhet,
mot bättre vetande lämnat oriktigt meddelande, som är ägnat att leda till fri—
het från taxering eller till för låg taxering, böte, om det oriktiga meddelandet
blivit vid taxeringen följt, högst fem gånger den inkomst— och förmögenhets— .
skatt, som därigenom undandragits, och i annat fall högst fem gånger den in—
komst— och förmögenhetsskatt, som skulle hava undandragits, i händelse det
oriktiga meddelandet blivit följt vid taxeringen, i vartdera fallet dock minst
tjugufem kronor. Därest det oriktiga meddelandet avsett förhållande, som
utövat eller kunnat utöva inverkan allenast å taxering till kommunal inkomst—
skatt, vare straffet böter, om det oriktiga meddelandet blivit vid taxeringen
följt, högst tjugufem öre för varje skatteöre, som därigenom kommit att icke
påföras den skattskyldige, och i annat fall hogst tjugufem öre för varje skatte—
öre, som icke skulle påförts den skattskyldige, därest det oriktiga meddelan—
det blivit följt vid taxeringen, i vartdera fallet dock minst tjugufem kronor.

6) Har någon till ledning vid virkestaxering lämnat sådant oriktigt med—
delande, som i första stycket sägs, böte, om det oriktiga meddelandet blivit vid
taxeringen följt, högst en krona för varje tiotal kronor rotvärde, som därige—
nom icke blivit taxerat, och i annat fall högst en krona for varje tiotal kronor
rotvärde, som icke skulle hava taxerats, i händelse det oriktiga meddelandet
blivit följt vid taxeringen, i vartdera fallet dock minst tjugufem kronor.

7. Har oriktigt meddelande, varom ovan förmäles, icke lämnats mot
bättre vetande, men har den, som lämnat meddelandet vid dess avgivande
gjort sig skyldig till grov vårdslöshet, skall vad ovan stadgas hava motsvarande