OCR Output

1928 den 22 november. N:r 30.

— 36 ——

för sådan person, för vilken god man förordnats enligt 11 kap. 3 eller 4 §
namnda lag, av gode mannen beträffande vad han har under sin forvaltning,
samt $

föf avliden person och hans dödsbo av den, som sitter i boet, evad han.
är delägare eller syssloman, eller, om dödsboet skiftats, av den, som vid ti—.
den för skiftet suttit i boet. 3

För annan än enskild person och dödsbo skall deklarations— eller upp—.
giftsskyldigheten fullgöras av vederbörande styrelse, förvaltning, syssloman.
eller ombud. Beträffande staten, landsting, kommun eller dylik menighet gäl—
ler vad Kungl. Maj:t därom förordnat. $

Deklarationsblanketter tillhandahållas kostnadsfritt hos magistraten och
å landet hos ordförande i kommunalnämnd samt hos ordförande i taxerings—
nämnd. Vad nu sagts om deklarationsblanketter för årlig taxering gäller även
i fråga om blanketter till uppgifter för renskötsel och lotterivinst. Blanketter
till uppgift om lotterivinst tillhandahållas kostnadsfritt jämväl hos den, som
äger att utbetala vinst.

Samtliga i denna förordning omförmälda deklarationer samt andra upp—
gifter och upplysningar, som avgivas skriftligen, må jämväl kunna på den upp—
giftsskyldiges eget äventyr i betalt brev med allmänna posten insändas.

Envar, som önskar upplysning rörande beskaffenheten av honom ålig—
gande uppgiftsskyldighet eller sättet för dess fullgörande, äger att för sådant
ändamål hänvända sig till vederbörande taxeringsnämndsordförande.

4 Ansvarsbestämmelser.

1) Hörsammas ej anmaning att inkomma med självdeklaration, som
bort avgivas på grund av 26 $ 1 mom., vare den försumlige förfallen till böter,
motsvarande, då fråga är om allmän självdeklaration, en tiondel av den in—
komst— och förmögenhetsskatt, som påföres den skattskyldige, dock minst
tio kronor, och, då fråga är om särskild självdeklaration, femtio öre för varje
full skattekrona, som påföres den skattskyldige på grund av den taxering, var—
om fråga är, i vartdera fallet dock minst tio kronor.

Har den, som forst efter anmaning enligt 26 $ 2 mom. är pliktig avgiva
självdeklaration, underlåtit att hörsamma sådan anmaning, och underlåter han
jämväl att hörsamma förnyad anmaning, vare han förfallen till enahanda bö—

""""" tesstrall. :: : — '