OCR Output

1928 den 22 november. N:r 30.
e —
Särskild uppgift angående viss lotterivinst.

Envar, som vid vinstdragning å här i riket utfärdade premieobli—
gationer erhållit vinst, vilken uppgått till minst ettusen kronor och för vilken
icke skall utgöras skatt enligt förordningen om särskild skatt å vissa lotteri—
vinster, är skyldig att till ledning för egen taxering för inkomst eller förmö—
genhet avgiva särskild uppgift om vinsten som avfattas å fastställd blankett
och vid vinstmedlens lyftande avlämnas till obligationernas utfärdare.

Äga flera del i vinst, må uppgiftsplikten fullgöras på det sätt, att den av
delägarna, som ombesörjer vinstens lyftande, i den av honom till ledning för
egen taxering avlämnade uppgiften lämnar upplysning jämväl om övriga del—
ägare och deras andel i vinsten.

Deklarationer och andra uppgifter vid virkestaxering.

Avverkare av virke, vilket är att anse såsom avverkat under beskattnings—
året, är skyldig att till ledning för egen taxering till skogsaccis utan anma—
ning avgiva deklaration angående virkets rotvärde (virkesdeklaration) för
varje kommun, där värdet av virke, som är föremål för taxering enligt lagen
om skogsaccis, så beräknat som i samma lag stadgas, för hela beskattnings—
året uppgått till minst 100 kronor.

Efter anmaning är jämväl den, som icke på grund av bestämmelserna här
ovan har deklarationsskyldighet, skyldig att avgiva virkesdeklaration över
av honom avverkat virke.

I fråga om tid och plats for avlämnande av virkesdeklaration gäller vad
ovan stadgats angående självdeklaration.

Varder virkesdeklaration, som skall avgivas utan anmaning eller efter
anmaning, ej avlämnad inom föreskriven tid, skall den skattskyldige, där ej
nedan annorlunda stadgas, vara förlustig rätten att hos kammarrätten över—
klaga taxering, för vilken deklarationen skolat ligga till grund. Samma på—
följd inträder, om den skattskyldige ej hörsammar anmaning att fullständiga
deklaration, som befunnits ofullständig. i

Vad ovan är sagt om förlust av rätt att hos kammarrätten överklaga
taxering har icke avseende å staten, landsting, kommun eller annan dylik me—
nighet.

$ Kan det antagas, att den som underlåtit avgiva virkesdeklaration därtill
haft skälig anledning, eller förmår skattskyldig för annan underlåtenhet visa
giltig ursäkt, skall här ovan stadgad påföljd icke äga rum.

Gemensamma bestämmelser rörande deklarationer och andra uppgifter.

Skyldighet att avgiva deklaration eller annan uppgift, varom i taxerings—
förordningen sägs, skall fullgöras

för omyndig av förmyndaren eller god man, som förordnats enligt 11 kap.
1 $ lagen om förmynderskap,