OCR Output

1928 den 22 november. N:r 30.
—2 ——
rum i Stockholm till överståthållareämbetet och eljest till länsstyrelsen i det

län, magistraten eller landsfiskalen i det landsfiskalsdistrikt, där taxeringen
skall äga rum. '

Om påföljd vid underlåtenhet att avlämna deklaration eller annan uppgift.

Varder självdeklaration, som skall avgivas jamlikt 26 $ 1 mom. taxe—
ringsförordningen, utan anmaning eller jämlikt 26 $ 2 mom. efter anmaning,
ej behörigen avlämnad inom föreskriven tid, skall den skattskyldige, där ej
nedan annorlunda stadgas, vara forlustig ritten att hos kammarrätten och —
Kungl. Maj:t Gverklaga taxering, for vilken deklarationen skolat ligga till
grund. — Underlåter den, som jämlikt 31 § är pliktig avlämna där angivna —
handlingar att hörsamma anmaning att avlämna sådan handling eller under— —
låter den, som erhållit anmaning att fullständiga självdeklaration, som varit —
ofullständig, att efterkomma sådan anmaning, skall den skattskyldige, där ej
nedan annorlunda stadgas, likaledes vara förlustig rätten att hos kammarrät—
ten och Kungl. Maj:t överklaga taxering;för vilken handlingen eller deklara—
tionen skolat ligga till grund. 5

Vad här är sagt om förlust av rätt att hos kammarrätten och Kungl. Maj :t
överklaga taxering har icke avseende å staten, landsting, kommun eller annan
dylik menighet.

Kan det antagas, att den som underlåtit avgiva självdeklaration därtill
haft skälig anledning, eller förmår skattskyldig för annan underlåtenhet visa
giltig ursäkt, skall här ovan stadgad påföljd icke äga rum.

. Särskild uppgift angående renskötsel.

Särskild uppgift angående renskötsel skall avfattas å fastställd blankett
och senast den 31 januari 1929 avlämnas antingen i den ordning, som här
ovan är föreskriven för avgivande av självdeklaration eller ock till ordnings—
mannen i den by, uppgiftslämnaren tillhör. ¬

I de taxeringsdistrikt, där taxering av lappar för inkomst av renskötsel
ifrågakommer, böra sammanträden för förrättande av dylik taxering hållas i
god tid före den 15 april; och åligger det ordföranden att om tid och plats för
sammantradena samråda med vederbörande lappfogde. Lappfogden samt
ordningsman i lappby inom taxeringsdistriktet skola särskilt kallas till dylikt
sammanträde. För kallelsens delgivning med ordningsman skall, där så er—
fordras, biträde lämnas av kronobetjäningen.

Vid sådant sammanträde skall ordningsman, som nu nämnts, vara när—
varande, då fråga är om taxering av lappar, som tillhöra ordningsmannens
lappby, med rätt för ordningsmannen att deltaga i nämndens överläggningar
men ej i besluten. Ordningsmannen skall till dylikt sammanträde medföra
det hos honom förvarade exemplaret av senast upprättade renlängd. Där så
ske kan skall jämväl lappfogden vara tillstides vid sådant sammanträde med
rätt att deltaga i överläggningarna men ej i besluten.