OCR Output

1928 den 22 november. N:r 30.
s2 0 A 3 —

uppgift för envar delägare eller medlem, som uppburit eller ägt uppbära
utdelning, uppgående till sammanlagt minst tio kronor, angående utdelningens
belopp;

2) i fråga om annat aktiebolag;

enahanda uppgift, som under 1) sägs, i den mån ägare av aktie eller i
fall, varom förmäles i 38 $ 3 mom. kommunalskattelagen, annan, som upp—
burit eller ägt uppbära utdelning, är känd.

Beträffande pension, livränta eller gratifikation, som ej uppgått till 200
kronor, äger uppgiftsskyldighet icke rum, då för den, som åtnjutit dylik in—
täkt, icke tillika skall uppgivas annan intäkt.

Vanligt handelsbolag, kommanditbolag så ock rederi för registrerings—
pliktigt fartyg skall varje år till ledning för delägares taxering utan anmaning
avlämna i 34 $ taxeringsförordningen föreskrivna uppgifter angående bolaget
eller rederiet.

Tid och plats for avlämnandet» av deklarationer och andra uppgifter.

Självdeklaration, som skall avgivas utan anmaning, skall, försåvitt ej an—
nat följer av vad här nedan stadgas, vara avlämnad senast den 15 februari
under taxeringsåret.

Staten, landsting, kommun och annan dylik menighet ma åtnjuta anstånd
med självdeklarations avlämnande till den 31 mars. Verk eller bolag, som är
försett med Kungl. Maj:ts oktroj eller blivit registrerat såsom aktiebolag eller
står under offentlig kontroll, så ock annan, som nästföregående år enligt lag
varit skyldig föra handelsböcker, må tillgodonjuta liknande anstånd, därest
dess räkenskapsår gått till ända senare in den 31 oktober året näst före taxe—
ringsåret. Den, som vill begagna dylikt anstånd med självdeklarations av—
lämnande, skall senast den 15 februari under taxeringsåret härom göra skrift—
lig anmälan hos ordföranden i taxeringsnämnden.

På ansökan av deklarationsskyldig, som visar, att i följd av hans för—
värvskällors särskilda beskaffenhet eller verksamhetens mera betydande om—
fattning eller annan omständighet av säregen beskaffenhet hinder möter att
avlämna självdeklaration inom ovan stadgad tid, ma landskamreraren i lan,
där taxeringen skall äga rum, utsätta särskild tid för avlämnandet.

Vad i tredje och fjärde styckena är sagt skall hava motsvarande tillämp—
ning å delägare i vanligt handelsbolag, kommanditbolag eller rederi.

Uppgifter för annans taxering skola vara avlämnade senast den 15
februari under taxeringsårét, dock må vanligt handelsbolag, kommanditbolag
och rederi för registreringspliktigt fartyg under enahanda villkor, som i
andra och tredje styckena sägs, åtnjuta där omförmält anstånd med avläm—
nande av uppgift enligt 34 § taxeringstorordningen. f

Självdeklaration, som avgives utan anmaning, så ock uppgift till ledning
för annans taxering skall avlämnas antingen direkt till ordföranden i den
taxeringsnämnd, som har att verkställa taxering, för vilken deklarationen
eller uppgiften är avsedd att tjäna till ledning, eller, om taxeringen skall äga