OCR Output

1928 den 22 november. N:r 30.
C A 1 —2

nomisk förening, så ock annan juridisk person, som antingen under beskatt—
ningsåret haft förvärvskälla av beskaffenhet, att skattskyldighet för därav här—
flytande _ inkomst åligger honom enligt kommunalskattelagen eller förord—
ningen om statlig inkomst— och förmögenhetsskatt, eller enligt 12 $ nämnda
förordning är skattskyldig för förmögenhet;

2) fysisk person, därest han antingen

a) nästföregående år varit taxerad till kommunal inkomstskatt eller till
statlig inkomst— och förmögenhetsskatt; eller

b) under beskattningsaret haft inkomst av beskaffenhet att skattskyl—
dighet därför åligger honom enligt kommunalskattelagen eller förordningen
om statlig inkomst— och förmögenhetsskatt, eller vid samma års utgång ägt
förmögenhet, för vilken han är skattskyldig enligt nämnda förordning, och i
sådant fall tillika hans enligt kommunalskattelagen beräknade taxerade in—
komst i någon kommun eller hans enligt förordningen om statlig inkomst— och
förmögenhetsskatt beräknade taxerade inkomst jämte en sextiondel av för—
mögenheten uppgått, i fråga om sådan person som varit här i riket bosatt un—
der hela eller någon del av beskattningsåret, till minst 600 kronor och, i fråga
om annan person till minst 100 kronor.

Vid bedömandet av fysisk persons deklarationsskyldighet, skall, om han
under beskattningsåret varit gift, hänsyn tagas, förutom till hans egen in—
komst och förmögenhet även till sådan boets eller andra makens inkomst och
förmögenhet, däröver förvaltningen rättsligen tillkommit honom. Har skattskyl—
dig barn, skall hänsyn tagas jämväl till barnets förmögenhet, därest han en—
ligt förordningen om statlig inkomst— och förmögenhetsskatt skall taxeras
därför. — :

Avlider skattskyldig, skall i fråga om deklarationsskyldighet för oskift
dödsbo efter honom, försåvitt angår det beskattningsår, under vilket döds—
fallet inträffade, tillämpas vad som skolat gälla för den avlidne.

Efter anmaning är jämväl den, som icke på grund av bestämmelserna här
ovan har deklarationsskyldighet, skyldig avgiva självdeklaration.

Lapp är ej skyldig avgiva deklaration för inkomst av renskötsel eller i
sådan rörelse nedlagd förmögenhet, och skall förty vid tillämpning av bestäm—
melserna här ovan så anses, som om dylik inkomst eller förmögenhet ej vore
underkastad beskattning. Onskar lapp avgiva uppgift om inkomst eller för —
mögenhet, som nu sagts, må uppgift härom lämnas i självdeklaration, vilken
avlämnas i vanlig ordning, eller ock särskild uppgift angående renskötsel av—
givas på sätt nedan sägs.

Självdeklaration är dels allmän självdeklaration, dels särskild självdekla—
ration.

Deklarationsskyldig, som är skattskyldig till statlig inkomst— och förmö—
genhetsskatt, skall avgiva dels i den kommun, där han är mantalsskriven eller
utan att vara mantalsskriven är skattskyldig till sådan skatt, allmän själv—
deklaration till ledning vid taxering till nämnda skatt och till kommunal in—
komstskatt i samma kommun, dels i varje annan kommun, där han är skatt—
skyldig till kommunal inkomstskatt, särskild självdeklaration till ledning vid
taxering till sådan skatt. Deklarationsskyldig, som icke är skattskyldig till