OCR Output

1928 den 22 november. N:r 30.
— —10Q/ ..

Av kommun må till ledamot eller suppleant i taxeringsnämnd utses alle—
nast den, som är inom kommunen mantalsskriver, och må ej annan väljas än
den, som tillika under året näst före taxeringsåret haft att utgöra allmän kom—
munalskatt till kommunen eller statlig inkomst— och förmögenhetsskatt och
jämväl, i den mån utskylderna vid tiden för valet varit förfallna, erlagt de—
samma. Vid kommuns val av ledamöter i nu omförmäld nämnd skall där—
jämte tillses, att om möjligt såväl ägare eller brukare av fastighet som rörel—
seidkare, arbetare och andra inkomsttagare komma att äga säte och stämma
i nämnden samt att, såvitt möjligt är, kännedom om distriktets olika delar
kommer att förefinnas inom densamma.

Medlem i beskattningsnämnd skall vara svensk medborgare.

Ej må sådant uppdrag utövas av den, som är omyndig eller försatt i kon—
kurstillstånd, ej heller av den, som är förklarad ovärdig att i rikets tjänst vi—
dare nyttjas eller som eljest på grund av honom ådömd straffpåföljd icke må
utöva allmän befattning eller som genom utslag, vilket ännu icke vunnit laga
kraft, är dömd till straffpåföljd, varom sist förmäles, eller som är ställd under
framtiden för brott, vilket kan medföra sådan påföljd, eller som är förklarad
ovärdig att föra annans talan inför rätta.

Deklarationer och andra uppgifter vid särskild fastighetstaxering.

Har vid ingången av år, då allmän fastighetstaxering icke äger rum, be—
träffande viss fastighet förhållande förelegat av beskaffenhet att böra jämlikt
12 $ 2 mom. kommunalskattelagen föranleda åsättande av nytt taxerings—
värde, är fastighetens ägare eller därmed likställd innehavare skyldig att utan
anmaning till ledning for fastighetens taxering det året avgiva deklaration
(särskild fastighetsdeklaration). — Har fastighet eller komplex av fastigheter,
vid senaste fastighetstaxering behandlats som taxeringsenhet, därefter
uppdelats mellan flera ägare eller innehavare, skola dylika deklarationer av—
givas av samtliga ägare eller innehavare, av envar beträffande hans del av
taxeringsenheten.

Särskild fastighetsdeklaration, som skall avgivas utan anmaning, skall
avlämnas senast den 15 februari under taxeringsåret och ingivas antingen di—
rekt till ordföranden i taxeringsnämnden för det distrikt, där fastigheten är
belägen, eller, till länsstyrelsen, magistraten i den stad eller landsfiskalen i
det landsfiskalsdistrikt, där fastigheten är belägen.

Deklarationer och andra uppgifter vid taxering för inkomst eller förmögenhet.

Uppgifter till ledning för egen taxering.

Nedannämnda skattskyldiga äro skyldiga att utan anmaning till ledning
för egen taxering för inkomst eller förmögenhet avlämna deklaration (själv—
deklaration), namligen:

1) verk eller bolag, som är försett med Kungl. Maj:ts oktroj eller bli—
vit registrerat såsom aktiebolag eller står under offentlig kontroll, samt eko—