OCR Output

1928 den 22 november. N:r 30.
2> § L

for Dorotea socken:

Ortsgrupp II:

till ordforande: landsfiskalen B. Nordin, Dorotea; i
ledamot: kommunalnämndsordföranden A. N. Aldén, Ormsjö;

39

för Äsele socken :

Ortsgrupp II med undantag av Asele municipalsamhälle, som tillhor orts—
grupp III:

till ordforande: landsfiskalen J. Magnusson, Asele;

,, ledamot: kronojagaren E. R. F. Ohman, Sorasele;

för Fredrika socken:

Ortsgrupp II:

till ordforande: t. f. landsfiskalen H. Lundberg, Örträsk;
,, ledamot: hemmansägaren E. E. Nordenstedt, Fredrika;

Härjämte kungöres till vederbörandes underrättelse och ledning följande
bestämmelser i taxeringsförordningen ::

Val av ledamöter och suppleanter i taxeringsnämnder.

Taxeringsnämnd består av ordförande och ledamöter.

Länsstyrelsen förordnar ordförande i taxeringsnämnden och en person att
i egenskap av kronoombud vara ledamot i nämnden.

Därjämte skola ledamöter i taxeringsnämnden ävensom suppleanter, en
for varje ledamot, väljas under december månad för nästkommande år å lan—
det av kommunalstämma eller, där kommunalfullmäktige finnas, av dessa
samt i stad av stadsfullmäktige eller, där stadsfullmäktige icke finnas, av all—
män rådstuga. Antalet här avsedda ledamöter skall, om taxeringsdistriktet
består av en kommun eller del av kommun, bestämmas i sammanhang med
valet och utgöra minst tre, hogst åtta.

I kommun där virkestaxering kan förväntas äga rum, skall vid det till—
fälle, då val av ledamöter i taxeringsnämnden verkställes, bland .dem väljas
en att med virkestaxeringen inom kommunen taga befattning på sätt i 81 §
taxeringsförordningen sägs. Omfattar kommun flera taxeringsdistrikt, for—
rättas dylikt val för varje distrikt, där virkestaxering kan förväntas äga rum.

Om utgången av omförmälda val skall den som därvid fört ordet ome—
delbart underritta ej mindre de valda än även ordföranden i taxerings—
nämnden.

Till _ medlemmar och suppleanter i beskattningsnämnderna bora ut—
ses redliga och allmänt aktade personer, som kunna antagas besitta nödig
insikt och erfarenhet för taxeringens verkställande.