OCR Output

1928 den 22 november. N:r 30.

LANSKUNGORELSER.

! Vasterbottens lan.

Ser. A Landskontoret 1928

Upplases i lanets kyrkor.

Nit:30: Angående

) MS 3 & 1929 års
Jämlikt föreskrift i 16 § av Kungl. Maj:ts kungörelse den 28 september taxering.

1928 med vissa föreskrifter rörande taxeringsförfarandet kungöres härmed
länets indelning i taxeringsdistrikt för nästinstundande års taxering och taxe—
ringsdistriktens ortsgruppering.

Till ordförande och ledamöter i de särskilda taxeringsnämnderna har
Kungl. Maj:ts befallningshavande utsett nedan nämnda personer, nämligen:

för Umeå stads västra distrikt:

Ortsgrupp IV:

_(omfattar den del av Umeå stad som begränsas av Umeå socken i väster,
av Ume älv i söder, av Vasagatan i öster från Ume älv till järnvägen, därefter
av järnvägen till Västerbottens regementes östra gräns och därefter av östra
gränslinjen för nämnda regementes område). Till detta distrikt hänföras vid
inkomsttaxeringen samtliga i staden skattepliktiga aktiebolag och solidariska
bankbolag.

till ordförande: vattenrättsdomaren N. Hj. Quennerstedt, Umeå;

,, ledamot: landskontoristen Edm. Äström, Umeå,;

för Umeå stads östra distrikt:

Ortsgrupp IV :

(omfattar den del av Umeå stad, som begränsas av Umeå socken i öster,
av Ume älv i söder, av Vasagatan i väster från älven till järnvägen, darefter
av järnvägen till Västerbottens regementes östra gräns) :

till ordförande: översten Hj. Grafström, Umeå;

,, ledamot: landskontoristen J. Dahlgren, Umeå;