OCR Output

:

1928 den 12 november. 2?

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.

Ser. A Landskontoret _ 1928

Uppläses i länets kyrkor.

N:r 27- 3 Angaende

& oo j ä 1 fastställande
För vederbörandes kännedom och efterrattelse kungores härmed attav arets mars

Kungl. Kammafkollegium i skrivelse till Kungl. Maj:ts befallni_qgshavancjekegånqstaxa_
den 9 i denna månad meddelat, att kammaradvokatfiskalsämbetet förklarat sig #

icke hava något att erinra emot prisbestämmelserna i innevarande års marke—

gångstaxa för Västerbottens län, vilken taxa alltså, i vad den rör kronans rätt,

är att anse för lagakraftvunnen.

Umeå i landskontoret den 12 november 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Allan Rietz. Gustaf Hultman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri i