OCR Output

1928 den 8 november. N:r 27. »

Skattskyldig, för vilken pensionsavgift genom särskild postanvisning re—
dan guldits, äger att i ett sammanhang erlägga återstoden av de honom på— —
förda utskylderna, och åligger det därvid honom att med företeende av sin de—
betsedel och kvitto å erlagd pensionsavgift avlämna ny skattepostanvisning å
återstående beloppet, varefter posttjänstemannen å detbetsedeln utfärdar
kvitto å sagda belopp. ;

Kvitto, meddelat i annan ordning än som angives å skattepostanvisningen,
är icke emot postverket eller eljest emot kronan gällande.

När uppbördsterminen _ tilländagått, emottager postverket icke vidare
skattepostanvisning å kronoutskylder, som under uppbördsterminen förfallit
till betalning. Ej heller emottager postverket i vidare mån än ovan sägs skat—
tepostanvisning å kronoutskylder till belopp, som icke motsvarar debetsedelns
slutsumma.

De skattskyldige uppmanas att noga iakttaga tiderna for uppborden samt

— att såvitt möjligt icke uppskjuta utskyldernas erläggande till sista dagarna av
uppbördsterminen. *

Skattskyldig, vilken underlater att inbetala sina utskylder i foreskriven
tid och ordning, åligger att för indrivningen erlägga avgift, beräknad efter
tre öre å varje full krona av oguldna utskyldernas slutsumma, då densamma
ej överstiger tjugufem kronor, dock ej mindre än tjugufem öre och efter sex
öre å varje full krona av berörda slutsumma, när denna overstiger tjugufem
kronor.

Umeå i landskontoret den 8 november 1928.

NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

meå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri