OCR Output

1928 den 8 november. —
28

LANSKUNGORELSER.

Vasterbottens lan.

Ser. A Landskontoret 1928

Upplases i länets kyrkor.
N:r 2228 Ang. 1928
års krono—

Uppbörd av kronoutskylder å länets landsbygd försiggår under allmän uppbörd på
uppbördstermin under tiden från och med den 25 november till och med den _ |andet. .
5 december 1928. ;

Debetsedlar med tillhörande skattepostanvisningar komma att sist 10
dagar före uppbördstermins början med allmänna posten kostnadsfritt
sändas till de skattskyldiga under adress, som i mantalslängden antecknats
eller blivit hos häradsskrivaren anmäld.

Därest skattskyldig icke i vederbörlig ordning erhåller sin debetsedel,
har den skattskyldige att så snart ske kan och sist 4 dagar före uppbördster—
minens utgång hos länsstyrelsen skriftligen anmäla, att debetsedeln ej kommit
honom till handa samt därvid uppgiva sin postadress, varefter ny debetsedel
med skattepostanvisning kommer att härifrån till honom översändas.

Skattskyldig har att med företeende av den för honom utfärdade debet—
sedeln jämte bifogad skattepostanvisning under uppbördsterminen portofritt
inbetala de honom påförda kronoutskylderna å vilken fast postanstalt som
helst inom riket (postkontor eller poststation). Inbetalningen bör så vitt möj—
ligt verkställas med jämna penningar. Såsom betalningsmedel må jämväl an—
vändas å Kungl. postverket ställd postremissväxel, utfärdad av riksbanken
eller annan bank, for vilken Kungl. Maj:t fastställt reglemente. Vid poststa—
tion bor, dar utskyldsbeloppet Gverstiger 1,000 kr., betalningen helst ske med
sådan växel.

Efter det postanstalten sålunda mottagit likvid, frånskiljer och behåller
postanstalten skattepostanvisningen samt återställer till den skattskyldige de—
betsedeln, av vederbörande posttjänsteman kvitterad och avstämplad i över—
ensstämmelse med anvisningen å debetsedeln.

Därest någon vill begagna sig av honom enligt $ 15 i lagen om allmän
pensionsförsäkring medgiven rätt att särskilt erlägga pensionsavgift eller del
därav, har han att enligt formulär, som tillhandahålles å postanstalt utskriva
särskild, å länsstyrelsen utställd skattepostanvisning jämte utdrag av debetse—
deln i erforderliga delar. Efter skattepostanvisningens avlämnande och sedan
avgiftsbeloppet erlagts, meddelar vederbörande posttjänsteman kvitto å ut—
draget ur debetsedeln. Enahanda gäller, därest arbetsgivare enligt $ 18 i
nämnda lag utan sammanhang med kronoutskylderna erlägger pensionsavgift,
för den, som hos honom har tjänst eller arbetsanställning.