OCR Output

— 1928 den 2 november. N:r 27. 3

&— 4 *
Kr Eöre
| l
| i l
En hektoliter tåg ”s .—..::.. ....... ........,.. .. .. .i 20 | 2218
En hektoliter. korn . .. . 2..—. .. :.... .. ( vi — — 1 ”16198

Eit kilogram sommarsmor . .. .. . . . . . /.,. .. :. . ... .... .. | 4} 14}

Enligt Kungl. brevet den 26 februari 1864 och Kungl. kammar— , ' o
kollegii skrivelse den 15 april samma år. ( 3

renkött —.—+. .7.:..... .... ...... . . .. .. .. .. .. .. 2;52Å

Enligt Kungl. kungörelsen den 22 november 1834 och Kungl. kammar—
kollegii kungorelse den 23 januari 1885 må endast väl ränsad och strid säd
sasom leveransgill till kronan och rantetagare anses, men räntegivare där—
emot, i överensstämmelse med 48 $ i Kungl. resolutionen på allmogens besvär
den 29 juni 1752, äga att vid leverering av riad eller torkad säd tillgodonjuta
ett avdrag av en niondedel utav det levererade beloppet, vilket förhållande
aven skall äga rum vid utleverering av spannmål för kronans rakning.

Den, som är missnöjd med den verkställda markegångssättningen, äger
att däruti hos Kungl. kammarkollegium söka ändring genom 'besvär, som
skola ingivas till Kungl. Maj:ts befallningshavande å landskontoret innan
klockan tolv å femtonde dagen, räknad, där avgäldsgivare eller avgäldstagare
klagar, från kungörandet i den socken eller någondera av kyrkorna inom det
pastorat, varifrån den klagande tillkommande eller åliggande avgälden utgår,
och, där klagan föres av annan person, i vad hans rätt angår, från taxans
kungörande i det pastorat, dar klagande är boende. Beslut om ändring av
den under litt. A. i markegangstaxan upptagna markegang gäller till förnån
allenast för den eller dem som sökt den vunna ändringen; däremot skall varje
kommande jämkning i medelmarkegångspriset tillämpas inom hela länet.

— Umeå i landskontoret den 2 november 1928.

i

NILS G. RINGSTRAND. ___ ;
Allan Rietz. k NT RRRT

X 3L 0 p _;_ Umeå 1928 — Larsson & C :os Trkaer.