OCR Output

1928 den 2 november. N:r 27.

Ett deciton halm
En kAiive:dito Gm O0;;;,,, deciton: . : . i .. .n sls ip h si g he s 1 a n d i

1
3: 0. l
Underhåll för tagande trupper. .. ...... .. . .

|
Enligt Kungl. kungorelsen den 27 augusti 1816, Kungl. kammar—
kollegii cirkulär den 3 december samma år, Kungl. för— |
ordningarna den 6 september 1842 och den 17 juli l

1858 samt Kungl. kungörelsen den 24 maj 1889. i

a) En mans dagportion, bestående av :

850 gram‘ mjukt eller 570 gram torrt bröd, 425 gram rågmjöl,
425 gram salt sill, 50 gram smör . .. .. + ** + +

b) En hästs dygnration bestående av:
17,000 gram hårdvallshö , ;. .. .;.. .. >>> — >> *+ + + > ** i *+ + +o 0 is

B. Arspris, som i enlighet med $$ 6 och 7 av Kungl. förordning—
en den 2 juni 1911 angående grunderna och sättet för marke—
gångsprisens bestämmande blivit åsatt ränte—, kronotionde
och arrendepersedlar.

En hektoliter råg: .. 7 .; + S > se . ce t v va d S s a SS Sesio r 96 Sf ats
En hektoliter kärn . ;. :> / — — +L — .sl voå v P 15T5 Fta v ake v 1
Ett kilogram— sommarsmör — . .. —0. .. .; — + 43 1 +Gvk k + tg e G

Enligt Kungl. brevet den 26 februari 1864 och Kungl. kammar—
kollegii skrivelse den 15 april samma år.

Ftt kilogram renkött . .. .. .. > +;%—+ .. hST foea d 25 , Sa X å

C. Medelmarkegångspris för de tio åren 1919—1928, som en—
ligt $$ 6 och 7 av Kungl. förordningen den 2 juni 1911, an—
gående grunderna och sättet för markegångsprisens bestäm—
mande, blivit åsatta nedannämnda ränte—, kronotionde och ar—
rendepersedlar.