OCR Output

1928 den 2 november. N:r 27.

|
_1 —Å

En hektoliter sälspäck om 81 ;sa ; . . .. .. . ............ |
En tolft enkla finbladiga furubräder av 5,,, meters lingd ........|
En tolft enkla finbladiga furubräder av 4,,, meters längd . . .. . . . . |

En tolft enkla grovbladiga furubräder av 3,,, meters längd . .. ... |

På grund av Kungl. kammarkollegii skrivelse den 29
december 1869. l

Ett på egen bekostnad å kronoallmänning hugget maste— och stor—

Verkstråd 5 / uL m ie on d o es hn on uk iå a p cå 24 hok —
Ett 'dito” dito växande träd, till bjälke
Ett dito dito _ dito , till storreSsagtimmet\.
Ett dito dito _ dito , till mindre ditQ”— — /; i. i; ..5 ;. ; .
Ett dito dito _ dito , som genom eld eller eljest fått mindre

bjälke. — .. .. ;. .e. . . .i je LN Yi 494 v
Ett dito dito _ dito ** , Still” Sågtimnier ' . . . . .. .. ....
Eit dito dito. dito + tillstmindgte : . — _: / . .. .. .. ..
Ett dito dito mera skadat träd eller vindfälle, till bjälke . .. . . . . ,.
Ett dito dito dito, till större sågtummer”. — :> *; — >> — — : —
Ftt »dito. dito . dito, till mindre. dito.. .. ... . ........;. .. . .s. : |
Ett—lass. slöjdvirke Av lövskog€ .. ..,—.... hb i ols
Ett lass skogsalster till kolning, tjär— och pottaskeberedning eller

— .;2 .;>) .. .L....;X iL .) uy stt oo
in 1fa&ra :.; ; .30 y . s o tss t on s To o y
Ookedagsverke . ; sys s d T o e ht s o s d . i.
Ett drängetlägSverke..... v. .....w. SK vN X20
En hektoliter pottaska om 81,,,, kilogram, enligt Kungl. breven den

13 juli 1826 och den 3. 1887 .. . .. . oi 0T . in Eo. maub[ es
E diektoliter gråa ärter . ;. .... .. .. . .. '.:... .. vat bo
Ett;(kilögram toirt kött . ... ;..... .. .. .L .L 4a kr
Ett;kilogram talg. . .w v — +i kG > nR abels wl fe >
tt kilggtam humle. . .. .. .. ... . .. ,, . .Lp : HAnsrthiinion |
y e mor ie toue O t ho :
t . .0.:.. .i is is s pl dobf i
t t +i Lv tt LÅ : El t reii t i Lc K d ch v 1 i inkn Ahea. n is
E 2s s o s y o .. 1, v e v sE & ade de W
tt OE es > .. t o se ts o ns s — kr od
EW "Al . .. .. .. .. .. . c 4 C on ns o o
100: stycken nejönögon .. .. . .. ..).... .. .. .. .) A sma
Ett lass hardvalisho om 3,. , deciton . .. ;. .. . . Ät täRa
Ett—decitorn dilg... .. ............. ..>/. ;L; ; — — ov n