OCR Output

1928 den 2 november. N:r 27.

LÄNSKUNGÖRELSER.

Västerbottens lan.

Ser. A Landskontoret 1928

Uppläses i länets kyrkor den 11 no—
vember 1928 eller övre lappmarks—
socknarna å forsta sondagen efter
kungörelsens ankomst dit.

Ang. 1928

> dx p & 2 {stiand ars marke—
Till vederbörandes efterrattelse kungöres härigenom ftoljande av ma gångstaxa

gångsdeputerade denna dag upprättade för länet.

Markegångs—taxa
för Västerbottens län
för är 1928.

A. Markegång, i enlighet med foreskriften uti $$ 6 och 7 av; Kr.: }jOre|
Kungl. forordningen den 2 juni 1911, angående grunderna och i
sättet för markegångsprisens bestämmande. | |
1 |
| i

1": 0 |

|
Ränte— och kronotionde samt andra därmed jämförliga persedlar.iå ’l

i
i

| | 1
En (tjektoliter råg . — — — ; , ; » Sh r mi t PP V a 400 | 17|36
En—Hekfolfter korn — . .. v. .l i. AAy o. . 15~111
En hektoliter avradskörn .. .. v . w 2 io wa se — ( 143482
En hektoliter blandsäd, hälften råg och hälften korn ........... 3 16\23';
Ett kilogram /—sommatsimät — — .. . .0 sX 2l ie ks d en er h | 3|15
En‘Hekftolitet salt Iax / 2. en e yc hok oo e e io Vc o e | 248 | 58)
Ett stycke rökt lax om 2,97 kilograms vikt . .. .. ...+...... .& . | 16\76;
En thektolfter ssalt stromming . ......:...;., .. an va dea vej \ 28|641
EA hektoliter kramsill ;:... . ... . ... .. .. 1. .v V 4 + Lv » el je lg te d | 39 | 42!
Ett: kilogram ‘torra: gaddor . .. . ............=.>. > + ik : i cs 1© 12 11241
Ett kilogram torra abborrar . .. .........;;.. L .k A e5 | 1 22
Ftt kilogram tornsid. —>—; . .; . k iSs pr ev 3ax Lx t + k cd9 se n | 93
Eftkilogram—torE sik~. . t o o uie . Sn 9 d 2 17

Ett kilogram' salt dito».... . ik v v ves d k v X K 2 v — 21T409