OCR Output

1928 den 22 september. N:r 26.
l 6 n

Dessutom iakttages särskilt beträffande Lappmarksfogderiets: socknar.
samt Malå socken : 4
i att till mantalsskrivningen skall uppgivas och i mantalslängden jämväl

antecknas varje persons nationalitet och språk, samt

att den del av lappbefolkningen, som kringflyttar utan stadiga bonings—
platser, skall mantalsskrivas stam— eller byvis. o

Denna kungörelse finnes att tillgå i Umeå och Skellefteå städer hos magi—
straten, i Fredrika och Hörnefors socknar å pastorsexpeditionen samt i länets —

2

övriga socknar å pastorsexpeditionen och hos vederbörande landsfiskal.

Vederbörande landsfiskaler och magistrater åligger att skyndsamt be—
fordra denna kungörelse till uppläsning i distriktets kyrka.

Umeå i landskontoret den 22 september 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Bert Ohman.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Trycker: