OCR Output

1928 den 22 september. N:r 26.
es t s

dräktighet och byggnadsmaterial samt därå anbringad maskins art och driv—
kraft, ävensom befälhavarens namn och mantalsskrivningsort;

f) den fasta egendom, som han äger, besitter eller brukar och den rö—
relse, han idkar inom annat distrikt; samt

g) namn och mantalsskrivningsort för personer, som hos honom uppe—
— hålla sig vid den tid uppgiften avlämnas, men icke böra inom distriktet man—
talsskrivas.

2:0) Den som ager, besitter eller brukar fast egendom eller idkar rörel—
se inom annat distrikt än det, varest han skall mantalsskrivas, åligger att jäm—
väl till mantalsskrivningen i förstnämnda distrikt avlämna uppgift angående
egendomen eller rörelsen med den därtill hörande personal.

. _3:0) Den här ovan stadgade uppgiftsskyldighet gäller i tillämpliga de—
lar även för allmänna inrättningars föreståndare, bolagsstyrelser och i allmän—
het dem, som vårda och förvalta annans egendom.

4:0) Uppgifterna för de inom samma gård i stad eller köping boende
personer skola insamlas och avlämnas av gårdens ägare eller den hans ställe
foretrader.

5:0) På landsbygden må allmoge och mindre skrivkunniga äga att an—
tingen själva eller genom annan uppgiftspliktig person muntligen meddela sina
uppgifter.

6:0) Arbetsgivare eller arbetsforestandare, som i arbetet sysselsätter
person, vilken är kyrkobokförd i annan församling än den, där han under tid,
arbetet pågår, är boende, skall årligen till den församling, arbetaren tillhör,
meddela uppgift om hans vistelseort och anställning, med angivande tillika i
noggrann överensstämmelse med utfärdat arbetsbetyg av hans för— och till—
namn, födelseår och födelsedag samt bostad inom sistnämnda församling.

Förestående uppgifter skola till vederbörande pastor insändas före den 8
november varje år och efter det pastor därav tagit del,.av denne avlämnas till
mantalsskrivningsförrättaren.

7:0) Vid mantalsskrivningen skola tillstädesvara pastor eller, om han
har förfall, någon av honom förordnad lämplig person, helst annan inom för—
samlingen tjänstgörande präst, vederbörande stadsfiskal eller fjärdingsman
samt kommunalombud till minst följande antal:

Mantalsskrivningsort Antal kommunalombud
. .';; s ; 6
Skellefteå stad: ....; . .. . .. . 5

Umeå fogderi:

Holmsunds socken ”;. '; [T V4'V 3
Sävars FS o s a hs t e ffa t 4
Holmö v o d e — 2

Vännäs i9 in t s V k 6