OCR Output

1928 den 22 september. N:r 26.
svP +3 +2

med Dorotea socken: i sockenstugan i Dorotea den 10—15 december
klockan 10 f. m,.; 3

med Fredrika socken: å pastorsexpeditionen i Fredrika den 3 december
klockan 10 f.—m.;

med Vilhelmina socken: å pastorsexpeditionen i Vilhelmina den 3—8
och den 10—12 december klockan 10 f. m.

i Degerfors fogderi:

med Degerfors socken: å tingshuset i Degerfors kyrkoby den 3—8
december klockan 9,30 f. m.;

med Bygdeå socken: å brukskontoret i Robertsfors den 16—17 och den
19—24 november klockan 9,30 f. m. ;

Med Burtrasks socken: i tingshuset i Gammelbyn den 26—30 november
samt den 1 och 3—5 december klockan 9,30 f. m.;

med Nysätra socken: i tingshuset i Nybyn den 15—17 november klockan
10 f. m.;

med Lovangers socken: å pastorsexpeditionen i Lövånger den 19—21
november klockan 10 f. m. f

Jamte övriga uti Kungl. Maj:ts nådiga förordning angående mantalsskriv—
ning den 6 augusti 1894 meddelade föreskrifter bör följande iakttagas :

1:0) Envar, som ej hos annan mantalsskrives, skall avlämna mantals—
uppgift, enligt stadgat formulär, upptagande :

a) fullständiga for— och tillnamn — för gift kvinna, franskild hustru
eller änka utom mannens tillnamn jämväl det tillnamn hon burit såsom ogift
— födelseår, födelsedag och födelseort samt yrke eller tjänst och hemvist för
honom själv och dem, som till hans hushåll höra eller till följd av avtal om bi—
träde vid jordbruks— eller annan rörelse eller av annan. anledning skola hos
honom mantalsskrivas, därvid iakttages; att särskilt för varje fastighet upp—
gives därvarande personal; börande tillika, därest någon i uppgiften uppta—
gen person varit vid senaste mantalsskrivning boende på annat ställe inom di—
striktet eller mantalsskriven inom annat distrikt, i uppgiften göras anmärk—
ning härom, med utsättande av stället eller distriktet, där han förut bodde;

b) — den fasta egendomen han inom distriktet äger, besitter eller brukar
och den rörelse, han där idkar;

c) beloppet av den årliga avgäld eller hyra, som erlägges för varje av
honom utarrenderad fastighet eller uthyrd lägenhet inom distriktet;

d) namn och hemvist för de å hans egendom inom distriktet boende
eller vid hans rörelse därstädes anställda personer, som äro pliktiga att lämna
sarskilda mantalsuppgifter; 2

e) fartyg, som av honom äges eller för vilket han är huvudredare, dess