OCR Output

1928 den 20 september. N:r 25.
ån 200

vid uppbördsstämman, anser anledning föreligga, dels oc!; på debetsedeln med—
dela kvitto å det erlagda utskyldsbeloppet med anteckning tillika om den av—
kortning, som sålunda kan ifrågakomma.. i

Därest någon begagnar sig av honom enligt 15 $ i lagen om alimän pen—
sionsförsäkring medgiven rätt att särskilt erlägga pensionsavgift eller del därav,
skall kvittot å debetsedeln innehålla, att det erlagda beloppet utgör pensions—
avgift, eller, om debetsedeln icke finnes tillgänglig, särskilt kvitto av uppbörds—
mannen utfardas, angivande deis att beloppet utgör pensionsavgift och dels för
vilken person avgiften erlagts. Därest arbetsgivare enligt 18 $ nämnda lag
utan sammanhang med kronoutskylderna erlägger pensionsavgift för den, som
hos honom har tjänst eller arbetsanstälining, skall särskilt kvitto på sätt ovan
sagts utfärdas.

Umeå i landskontoret den 20 september 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elis Almgren. Allan Rietz.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Trycken