OCR Output

e el

1928 den 20 september. N:r 25.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

| Ser. A Landskontoret 1928

Uppläses i Umeå och Skellefteå städers
kyrkor © senast 14 dagar före uppbördens
början och hava vederbörande magistrater
att skyndsamt inkomma med bevis därom till
länsstyrelsen.

N:r 25.

For uppbörden av innevarande års allmänna utskylder inom Umeå och
Skellefteå städer har Kungl. Maj:ts befallningshavande i enlighet med darom
av vederborande magistrater avgivna förslag fastställt följande tider och stäl—
len, namligen:

i Umeå stad:

Uti uppbördskontoret å rådhuset under tiden den 28—30 november för
västra taxeringsdistriktet, omfattande Ytterhiske by samt planlagda delen av
staden från Ytterhiske—gränsen till Vasa— och Hagagatorna med Västerbottens
regemente samt under tiden 3—6 december för östra distriktet, omfattande öv—
riga delen av staden med inkorporerade delar av Ons och Tegs byar, varje dag
kl. 10 f. m.—2 e. m. samt 5—7 e. m. i den ordning, som å varje debetsedel
kommer att utsättas.

i Skellefteå stad :

Uti stadskassorskontoret den 4—6 instundande december, alla dagar fran
kl. 10 f. m.—2 e. m. jamvial i den ordning, som a debetsedlarna angives.

Vid uppbördsstämma skall en ledamot av magistraten eller annan av ma—
gistraten särskilt utsedd person närvara, med åliggande att därvid i särskild
längd anteckna det av den skattskyldige erlagda och av uppbördsmannen kvit—
terade belopp samt att därom på debetsedeln meddela bevis, utan vilket upp—
bördsmannens kvitto ej är mot kronan gällande.

Skattskyldig, vilken underlåtit att inbetala sina kronoutskylder, i föreskri—
ven tid och ordning, åligger att för indrivningen erlägga avgift, beräknad efter
tre öre å varje full krona av oguldna utskyldernas slutsumma, då densamma ej
överstiger tjugutem kronor, dock ej mindre &n 25 öre, och efter sex Ööre å varje
full krona av berörda slutsumma, när denna överstiger 25 kronor.

Vid uppbördsstämma skail uppbördsmannen dels i uppbördsboken an—
teckna verkställd inbetalning av utskylder jämte den avkortning, vartill han
med stöd av givna stadganden och på grund av förhållanden, som yppa sig

Ang. 1928
års krono—
uppbörd i
städerna.