OCR Output

=.

1928 den 20 september. N:r 24.

LANSKUNGORELSER.

}

Västerbottens lan.
Ser. A Landskontoret 1928 |

Uppläses inom Umeå fögderi i Holmsunds,
Sävars, Umeå och Vännäs socknars kyrkor;
inom Skellefteå fögderi i Malå, Bureå, Jörns :
och Skellefteå socknars kyrkor; samt inom
Degerfors fögderi i Degerfors, Nysätra,
Bygdeå och Burträsks socknars kyrkor.

k Val av leda—

N:r 24. §
de xt + an i möter ' oc
Länsstyrelsen har med stöd av stadgandet i $ 7 mom. 3 av nådiga 1*0rord—suppleanter å

ningen den 2 juni 1911; _a_mgaende grunderna och sättet för mq_rkegar_lgsprlsensmarkegångs_
bestämmande, sådant nämnda lagrum lyder enligt nådiga förordningen den ; ngen
14 juni 1917 beslutat, att nedannämnda kommuner skola utse ledamöter och
suppleanter för nästkommande år i den nämnd (markegangsnamnd), som har
att upprätta priskuranter till ledning vid årsprisets bestämmande, nämligen :

inom Umeå fögderi:
Holmsunds, Sävars, Umeå och Vännäs socknar;

inom Skellefteå fögderi:
Malå, Bureå, Jörns och Skellefteå socknar;

inom Degerfors fögderi:
Degerfors, Nysätra, Bygdeå och Burträsks socknar.

För vardera väljas en ledamot och en suppleant bland ortens avgäldsgi—
vare, och skola valen skyndsamt förrättas samt vederbörande häradsskrivare
underrättas om de valdas namn och boningsort.

Markegångsnämnden sammanträder på häradsskrivarens kallelse i slutet
av mars månad nästkommande år, inom Umeå fögderi å tingshuset i U meå,
inom Skellefteå fögderi å tingshuset i Skellefteå och inom Degerfors fögderi å
tingshuset i Vindeln.

Umeå i landskontoret den 20 september 1928.
På Länsstyrelsens vägnar :

Elis Almgren. Bert Ohman.

U;].],;fi,wzé — Larsson & C:;0s T ryckeri