OCR Output

1928 den 13 augusti. N:r 2i.

LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A $ Landskontoret 1928

Uppläses i länets kyrkor.

N:tr 21. Angående
$ förordnande
Till vederbörandes kännedom och efterrättelse varder härigenom med— av ledamö—
delat, dels att markegångssättning för Västerbottens län innevarande ar kom— _ ter och
mer att i enlighet med bestimmelserna i kungl. kungörelsen den 2 juni 1911 suppleanter '
hållas å länsstyrelsens sessionssal i Umeå fredagen den 2 november 1928 i marke—
kl. 11 förmiddagen, dels ock att länets landsting till deputerade utsett nedan— gångsnämnd.
nämnda personer, nämligen :

Ledamöter för avgäldstagare :
Kyrkoherden A. H. Thorelli, Holmsund,
Kontraktsprosten Olof Ahnlund, Västerhiske.

Suppleanter för avgäldstagare :
Kyrkoherden Klas Sundelin, Hörnetors,
Komministern E. Ornfeldt, Västerhiske.

Ledamöter for avgjäldsgivare :

Handlanden J. Jonsson, Stöcksjö,
Skiftesgodemannen E. A. Holmström, Teg, Umeå.

Suppleanter för avgäldsgivare :

f. Riksdagsmannen J. Rehn, Hissjö,
Kommunalnämndsordföranden Joh. Strömberg, Grisbacka.

Den blivande markegångstaxan kommer att offentliggöras i länets kyr—
kor den 11 november 1928 eller i övre lappmarkssocknarna å första sönda—
gen efter densammas ankomst dit.

De av landstinget utsedda deputerade anmodas att, därest någon av dem
på grund av giltigt förhinder icke kan infinna sig vid markegångssättningen,