OCR Output

i

1928 den 13 juli. N:r 20.

LANSKUNGORELSER

Vasterbottens lan.
Ser. A Landskontoret 1928

Upplases i Asele forsamlings kyrka.

N:r 20. Ang. förord—

På därom gjord framställning har Kungl. Maj:ts befallningshavande ent— nande av
ledigat landsfiskalen J. Magnusson, Asele, fran uppdraget att vara ordförande ordförande
i pensionsnämnden för Asele sockens pensionsdistrikt samt forordnat förut— och supp—
varande suppleanten for ordföranden, folkskolläraren J. G. Lindberg, Gavsele, leant for
att intill utgången av år 1929 vara ordförande i samma pensionsnämnd OChdenne i Ase—
kronojägaren E. R. F. Ohman, Asele, att under nämnda tid vara suppleant för je sockens
ordföranden. pensions—

Umeå i landskontoret den 13 juli 1928. nämnd.
NILS G. RINGSTRAND.
Allan Rietz.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri