OCR Output

1928.den'27 juni. N:f 19.

\ LANSKUNGORELSER.

Västerbottens län.

Ser. A Landskontoret 1928

N:t 19: Ang. över—
*ät s 3 5 åriga depo—
Uti Västerbottens läns landskontor hava under följande tider deponerats _ gifoner,

nedanstående belopp, nämligen :

Den 20 februari 1918: av kronofogden G. Hellgren: andel i köpeskilling
för 7/1280 mantal litt. Vcab n:r 2 Öhn i Umeå socken, vilken vid köpeskil—
lingslikvid den 28 december 1918 tilldelats innehavaren av inteckning i fastig—
heten, kronor 198 : 76.

Den 8 mars 1918: av landsfiskalen i Bjurholms distrikt: köpeskilling för
försålt beslagtaget virke, kronor 11 :20.

Då dessa depositioner innestått över 10 år, bliva desamma jämlikt be—
stämmelserna i Kungl. Statskontorets cirkulär den 29 oktober 1828 härigenom
uppsagda till återlyftning, åliggande det den, som vill lyfta berörda belopp,
att inom natt och år härefter hos Kungl. Maj:ts befallningshavande i Väster—
bottens län anmäla sig och behörigen styrka sin rätt till medlen, vilka, i fall
detta föreläggande ej hörsammas, komma att efter nämnda tids förlopp om—
föras till statsmedel.

Umeå i landskontoret den 27 juni 1928.
På Länsstyrelsens vägnar:

Elof Huss. G. Wik.

UmeA 1928 — Larsson & C:os Tryckeri