OCR Output

1928 den 19 juni” ” Niör' 18,
Q gos

Rörande besvär i fråga om årets inkomsttaxering meddelas följande hän—
visning :

S%(attskyldig, som icke åtnöjes med vederbörande. taxeringsnämnds be—
slut, i vad rörer honom påförd taxering till bevillning eller till inkomst— och
förmögenhetsskatt och, som ej till följd av stadgandet i 18 $ taxeringsförord—
ningen förlorat rätt till talan så ock vederbörande kommun, municipalsamhälle
eller vägstyrelse, som är missnöjd med taxeringsnämnds beslut, såvitt det an—
går bevillningstaxeringen, må däri söka ändring hos prövningsnämnden ge—
nom besvär, vilka skriftligen avfattade skola ingivas till länsstyrelsen i länet
senast före klockan tolv på dagen måndagen den 16 juli 1928 vid påföljd att
besvären eljest icke varda upptagna till prövning; och må besvär jämte till—
hörande handlingar, under iakttagande av salunda stadgad tid och ordning
pa klagandens eget äventyr i betalt brev med allmänna posten insändas.

Inom samma tid och i samma ordning må ock den, som taxerats till skogs—
accis och ej åtnöjes med beskattningsmyndighetens beslut så ock vede:ho—
rande skogsvardsstyrelse söka ändring i taxering till skogsaccus

Ändring i taxeringsnämnds beslut enligt 14 $ i laågen om allmän pen—
sionsförsäkring den 30 juni 1913, må, där fråga ej gäller tillämpning av be—
stämmelserna i 1 eller 5 $ av samma. lag, av enskild sakägare ävensom av
kommun samt av de i 27 $ samma lag omförmälda ombud sökas genom be—
svär inom tid och i den ordning, som angående besvär mot taxeringsnämnds
beslut är stadgat.

Umeå i landskontoret den 19 juni 1928.
NILS G. RINGSTRAND.

Gustaf Heintz.

Umeå 1928 — Larsson & C:os Tryckeri